دپارتمان امور مالی و بازرگانی

رشته امور مالی و بازرگانی

شرایط اقتصادی جوامع به سمت و سویی پیش می‌رود که تمامی ارگان‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، متناسب با سطح فعالیت خود نیازمند به حضور بخش مالی در سیستم کاری خود هستند.

فرصت‌ها و دامنه‌ی شغلی این رشته بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح آموزشی را در بر می‌گیرد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ملل با برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی حرفه‌های بازار کار زیرمجموعه این رشته که در ذیل به آن‌ها اشاره خواهد شد، جوابگوی نیاز و تقاضای جامعه در راستای عرضه و ارائه نیروی کار ماهر و مجرب باشد.

در این دپارتمان 125 رشته ارائه میشود که میتوانید در پایین همین صفحه آنها را مشاهده و برای کسب اطلاعات بیشتر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید.

1. راهنما

کد استاندارد

2. راهنما

کد استاندارد

3. راهنما

کد استاندارد

4. راهنما

کد استاندارد

5. راهنما

کد استاندارد

6. راهنما

کد استاندارد

7. راهنما

کد استاندارد

8. راهنما

کد استاندارد

9. راهنما

کد استاندارد

10. راهنما

کد استاندارد

11. راهنما

کد استاندارد

12. راهنما

کد استاندارد

13. راهنما

کد استاندارد

14. راهنما

کد استاندارد

15. راهنما

کد استاندارد

16. راهنما

کد استاندارد

17. راهنما

کد استاندارد

18. راهنما

کد استاندارد

19. راهنما

کد استاندارد

20. راهنما

کد استاندارد

21. راهنما

کد استاندارد

22. راهنما

کد استاندارد

23. راهنما

کد استاندارد

24. راهنما

کد استاندارد

25. راهنما

کد استاندارد

26. راهنما

کد استاندارد

27. راهنما

کد استاندارد

28. راهنما

کد استاندارد

29. راهنما

کد استاندارد

30. راهنما

کد استاندارد

31. راهنما

کد استاندارد

32. راهنما

کد استاندارد

33. راهنما

کد استاندارد

34. راهنما

کد استاندارد

35. راهنما

کد استاندارد

36. راهنما

کد استاندارد

37. راهنما

کد استاندارد

38. راهنما

کد استاندارد

39. راهنما

کد استاندارد

40. راهنما

کد استاندارد

41. راهنما

کد استاندارد

42. راهنما

کد استاندارد

43. راهنما

کد استاندارد

44. راهنما

کد استاندارد

45. راهنما

کد استاندارد

46. راهنما

کد استاندارد

47. راهنما

کد استاندارد

48. راهنما

کد استاندارد

49. راهنما

کد استاندارد

50. راهنما

کد استاندارد

51. راهنما

کد استاندارد

52. راهنما

کد استاندارد

53. راهنما

کد استاندارد

54. راهنما

کد استاندارد

55. راهنما

کد استاندارد

56. راهنما

کد استاندارد

57. راهنما

کد استاندارد

58. راهنما

کد استاندارد

59. راهنما

کد استاندارد

60. راهنما

کد استاندارد

61. راهنما

کد استاندارد

62. راهنما

کد استاندارد

63. راهنما

کد استاندارد

64. راهنما

کد استاندارد

65. راهنما

کد استاندارد

66. راهنما

کد استاندارد

67. راهنما

کد استاندارد

68. راهنما

کد استاندارد

69. راهنما

کد استاندارد

70. راهنما

کد استاندارد

71. راهنما

کد استاندارد

72. راهنما

کد استاندارد

73. راهنما

کد استاندارد

74. راهنما

کد استاندارد

75. راهنما

کد استاندارد

76. راهنما

کد استاندارد

77. راهنما

کد استاندارد

78. راهنما

کد استاندارد

79. راهنما

کد استاندارد

80. راهنما

کد استاندارد

81. راهنما

کد استاندارد

82. راهنما

کد استاندارد

83. راهنما

کد استاندارد

84. راهنما

کد استاندارد

85. راهنما

کد استاندارد

86. راهنما

کد استاندارد

87. راهنما

کد استاندارد

88. راهنما

کد استاندارد

89. راهنما

کد استاندارد

90. راهنما

کد استاندارد

91. راهنما

کد استاندارد

92. راهنما

کد استاندارد

93. راهنما

کد استاندارد

94. راهنما

کد استاندارد

95. راهنما

کد استاندارد

96. راهنما

کد استاندارد

97. راهنما

کد استاندارد

98. راهنما

کد استاندارد

99. راهنما

کد استاندارد

100. راهنما

کد استاندارد

101. راهنما

کد استاندارد

102. راهنما

کد استاندارد

103. راهنما

کد استاندارد

104. راهنما

کد استاندارد

105. راهنما

کد استاندارد

106. راهنما

کد استاندارد

107. راهنما

کد استاندارد

108. راهنما

کد استاندارد

109. راهنما

کد استاندارد

110. راهنما

کد استاندارد

111. راهنما

کد استاندارد

112. راهنما

کد استاندارد

113. راهنما

کد استاندارد

114. راهنما

کد استاندارد

115. راهنما

کد استاندارد

116. راهنما

کد استاندارد

117. راهنما

کد استاندارد

118. راهنما

کد استاندارد

119. راهنما

کد استاندارد

120. راهنما

کد استاندارد

121. راهنما

کد استاندارد

122. راهنما

کد استاندارد

123. راهنما

کد استاندارد

124. راهنما

کد استاندارد

125. راهنما

کد استاندارد